Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Lỗi _Install App Không chạy

26 November 2023

274

1

Lỗi Khi Bấm vào _Install App chạy failed

Log Báo:
'powershell' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
'powershell' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
'powershell' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
'powershell' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
'powershell' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
'powershell' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
'powershell' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
'powershell' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
'powershell' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
'powershell' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
The batch file cannot be found.

  • Câu trả lời được bình chọn
  • SW (Bá) Quản trị viên

    máy thiếu powershell => win tào lao => cài lại win

Chatbox