Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Lỗi Fatal error!

21 November 2020

165

4

được liên kết với bài viết Ghostrunner

Mọi người giúp em với ạ em tải Ghostrunner về bị lỗi báo như vậy thì xử lí sao ạ mong mn giúp đỡ ạ. Em cảm ơn

The UE4-GhostrunnerGame Game has crashed and will close

Fatal error!


Unhandled Exception: EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION reading address 0x00000018


0x00007fff9352e4f1 nvwgf2umx.dll!UnknownFunction []

0x00007fff934f1c2a nvwgf2umx.dll!UnknownFunction []

0x00007fffd6c9e989 d3d11.dll!UnknownFunction []

0x00007fffd81d2f8b dxgi.dll!UnknownFunction []

0x00007fffd81a9f7b dxgi.dll!UnknownFunction []

0x00007fffd81a472f dxgi.dll!UnknownFunction []

0x00007ff79f434d01 Ghostrunner-Win64-Shipping.exe!UnknownFunction []

0x00007ff79f43d4ba Ghostrunner-Win64-Shipping.exe!UnknownFunction []

0x00007ff79fdf6b7b Ghostrunner-Win64-Shipping.exe!UnknownFunction []

0x00007ff79fdf6ad3 Ghostrunner-Win64-Shipping.exe!UnknownFunction []

0x00007ff79fdf4226 Ghostrunner-Win64-Shipping.exe!UnknownFunction []

0x00007ff79ffe9257 Ghostrunner-Win64-Shipping.exe!UnknownFunction []

0x00007ff79ffeb879 Ghostrunner-Win64-Shipping.exe!UnknownFunction []

0x00007ff79ee81c83 Ghostrunner-Win64-Shipping.exe!UnknownFunction []

0x00007ff79fe349d2 Ghostrunner-Win64-Shipping.exe!UnknownFunction []

0x00007ff79fe34d23 Ghostrunner-Win64-Shipping.exe!UnknownFunction []

0x00007ff79efcccd7 Ghostrunner-Win64-Shipping.exe!UnknownFunction []

0x00007ff79efc78a1 Ghostrunner-Win64-Shipping.exe!UnknownFunction []

0x00007fffdba77c24 KERNEL32.DLL!UnknownFunction []

0x00007fffdc68d4d1 ntdll.dll!UnknownFunction []


Crash in runnable thread RenderThread 0

Chatbox