Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

[Hướng dẫn] Hạn chế việc giật và hiệu năng thấp của Hogwarts Legacy

bởi Hebi Hayaki

05 July 2023

783

1

được liên kết với bài viết Hogwarts Legacy

* Lưu ý: Game có vấn đề về tối ưu hiệu suất, đáng chú ý là việc giật cục, bất kể trên phần cứng đang sử dụng.

- Cách 1: Set giới hạn VRAM thủ công

1. Đến đường dẫn %localappdata%\Hogwarts Legacy\Saved\Config\WindowsNoEditor

2. Mở file Engine.ini

3. Tạo phần [SystemSettings] ở cuối file (nếu nó chưa tồn tại)

4. Thêm r.Streaming.PoolSize= vào bên dưới

5. Thêm giá trị vào sau dấu "=" với quy ước như sau:

+ Một nửa VRAM GPU tính bằng megabyte (vd: GPU có 8 GB VRAM sẽ là 4096)

+ 6144 nếu như VRAM GPU là 12 GB hoặc cao hơn

6. Lưu và đóng file

- Cách 2: Thay thế file thư viện Razer Chroma bằng một file trống

1. Tải EMPTY mod

2. Giải nén và đặt file CChromaEditorLibrary64.dll vào đường dẫn thư mục game/Phoenix/Plugins/ChromaSDKPlugin/Binaries/Win64, ghi đè file khi được hỏi (nhớ backup file gốc)

NGUỒN: https://www.pcgamingwiki.com/wiki/Hogwarts_Legacy

Chatbox