Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Help fix palword - LowLevelFatalError

bởi TUGG

28 January 2024

1230

3

được liên kết với bài viết Palworld

LowLevelFatalError [File:C:\works\Pal-UE-EngineSource\Engine\Source\Runtime\Windows\D3D11RHI\Private\D3D11Util.cpp] [Line: 433] Direct3DDevice->CreateUnorderedAccessView(Texture->GetResource(),&UAVDesc,(ID3D11UnorderedAccessView**)UnorderedAccessView.GetInitReference()) failed with error E_INVALIDARG (Name='RT_WorldMapMask', Format='DXGI_FORMAT_B8G8R8A8_UNORM' (0x00000057), FormatSupport=0x31FEF3F3, FormatSupport2=0x00000400) at C:\works\Pal-UE-EngineSource\Engine\Source\Runtime\Windows\D3D11RHI\Private\D3D11UAV.cpp:113

  • Câu trả lời được bình chọn
  • SW (Bá) Quản trị viên

    bạn vào hồ sơ cá nhân bổ sung cấu hình máy
    ***update: không đủ cấu hình máy

Chatbox