Cấu hình máy cá nhân

Operating System: Windows 10 Pro 64-bit (10.0, Build 19044) (19041.vb_release.191206-1406)

Processor: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K (16 CPUs), ~3.7GHz

Memory: 16384MB RAM

Available OS Memory: 16158MB RAM

Card name: AMD Radeon RX 6600 XT

Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (144Hz)

Native Mode: 1920 x 1080(p) (60.000Hz)

Feature Levels: 12_1,12_0,11_1,11_0,10_1,10_0,9_3,9_2,9_1

Card name 2: Intel(R) UHD Graphics 770

Current Mode 2: 2560 x 1440 (32 bit) (60Hz)

Native Mode 2: 2560 x 1440(p) (59.951Hz)

Feature Levels 2: 12_1,12_0,11_1,11_0,10_1,10_0,9_3,9_2,9_1

Chatbox