Cấu hình máy cá nhân

Operating System: Windows 10 Pro 64-bit (10.0, Build 19042) (19041.vb_release.191206-1406)

Processor: Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz (8 CPUs), ~2.4GHz

Memory: 16384MB RAM

Available OS Memory: 16302MB RAM

Card name: NVIDIA GeForce GTX 770M

Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)

Native Mode: 1920 x 1080(p) (60.037Hz)

Feature Levels: 11_0,10_1,10_0,9_3,9_2,9_1

Chatbox
[X] Bấm để tắt quảng cáo
[X] Bấm để tắt quảng cáo