Cấu hình máy cá nhân

Operating System: Windows 10 Pro 64-bit (10.0, Build 19045) (19041.vb_release.191206-1406)

Processor: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400F @ 2.60GHz (12 CPUs), ~2.6GHz

Memory: 16384MB RAM

Available OS Memory: 16282MB RAM

Card name: NVIDIA GeForce RTX 4070

Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (144Hz)

Native Mode: 1920 x 1080(p) (143.981Hz)

Feature Levels: 12_1,12_0,11_1,11_0,10_1,10_0,9_3,9_2,9_1

Chatbox
[X] Bấm để tắt quảng cáo