Cấu hình máy cá nhân

Processor: Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz, 3600 Mhz, 4 Core(s), 4Logical Processor(s)

Chatbox